Good governance

Fonden for Sociale Investeringer (FSI) er en almennyttig erhvervsdrivende fond, stiftet den 1. oktober 2019.


Fondens formål er at udføre aktiviteter inden for det sociale område med henblik på at generere overskud. Fonden arbejder for at hjælpe udsatte og sårbare målgrupper, og Fondens eventuelle overskud geninvesteres i fondens projekter eller uddeles til gode formål. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

Redegørelser for god fondsledelse

Fonden redegør årligt for god fondsledelse (jf. årsregnskabslovens § 77 a).

Downloade redegørelse for god fondsledelse for regnskabsåret 2022

Download redegørelse for god fondsledelse for regnskabsåret 2021

Download redegørelse for god fondsledelse for regnskabsåret 2019-2020

Tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er fondens tilsynsmyndighed.

Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af 4-6 medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Herefter udtræder medlemmet af fondsbestyrelsen, medmindre de øvrige bestyrelsesmedlemmer i enighed opfordrer den pågældende til at fortsætte i yderligere indtil to perioder.

Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i fondets fundats. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 år.

Forretningsorden

Fondens og fondsbestyrelsens daglige arbejde er reguleret i fondens forretningsorden.

Skatteforhold

FSI indberetter alle donationer til SKAT.

Fondsbeskatningsloven

FSI er skattepligtige efter præcis samme regler og skattesatser som danske aktie- og anpartsselskaber.

Samfundsansvar

FSI arbejder mod at udarbejde interne retningslinjer og strategier for varetagelse af CSR i fondens arbejde.
FSI tager dog allerede via sit grundlæggende formål udpræget samfundsansvar inden for det sociale og tryghedsskabende område.
Fonden og alle fondens indsatser har tilsluttet sig FNs verdensmål.

Aflønning

FSI's personale aflønnes i forbindelse med de enkelte projekter, og vederlaget afspejler det arbejde og ansvar, der følger af arbejdsopgaven.

Kommunikationsstrategi

FSI arbejder både konkret og strategisk med sin kommunikation. Fonden for Sociale Investeringer ønsker at opbygge et kendskab til og anerkendelse af fonden og fondens arbejde hos alle relevante interessenter og herunder uddelende fonde, donorer, staten, kommunerne, andre organisationer, almenbefolkningen, politikere, børn, unge og udsatte grupper m.fl.

God fondsledelse

FSI følger FSI følger Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse, som det fremgår af den punktvise gennemgang af anbefalingerne herunder:

1: Åbenhed og kommunikation:
FSI følger anbefaling om, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. Alle pressehenvendelser eller henvendelser vedr. offentlige udtalelser foregår til FSIs kommunikationschef eller direktør. Det er som udgangspunkt direktøren, som repræsenterer FSI udadtil. I særlige spørgsmål kan det dog være bestyrelsesformanden, der udtaler sig. I fagspecifikke anliggender inden for de respektive indsatser er det i reglen indsatslederen/projektchefen, som udtaler sig.

2: Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.1. Overordnede opgaver og ansvar:
Bestyrelsen tager løbende – og som minimum en gang årligt – stilling til strategien.

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen:
FSI følger anbefaling om, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. FSI følger anbefaling om, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og
kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktionen.

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering:
FSI følger anbefaling om, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. FSI følger anbefaling om, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i fundatsen sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. FSI følger anbefaling om, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. fonds- og erhvervserfaring, alder og køn. FSI følger anbefaling om, at der årligt i ledelsesberetningen og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

2.4. Uafhængighed:
FSI følger anbefaling om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i FSI,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra FSI,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med FSI,
 • er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær.

2.5. Udpegningsperiode:
FSI følger anbefaling om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, da medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen. FSI følger anbefaling om, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Aldersgrænsen er i fundatsen fastsat til 75 år

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen:
Bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater evalueres hvert andet år. Evalueringen af direktionen foregår hvert andet år i forbindelse med evaluering af bestyrelsen.

3: Ledelsens vederlag:
FSI følger anbefaling om, at medlemmer af bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.
Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et årligt vederlag, der ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, eller hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.